Algemene voorwaarden

Algemeen coaching & reizen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, cursussen en retreats die StepbySteph.nl verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, cursussen en retreats zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding & Opdracht

 • Particuliere trainingen: Aanmelding voor een training vindt plaats door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden. De inschrijving is definitief wanneer de deelnemer een bevestigingsemail van StepbySteph.nl heeft ontvangen en na het verplichte (telefonische) kennismakingsgesprek.
 • Organisatie trainingen: Opdracht vindt plaats na ondertekening van de schriftelijke offerte of per e-mail verzonden opdracht.

Van aanmelding (particulier) naar deelname

 • Na aanmelding neemt de coach contact met de deelnemer op voor een (telefonisch) intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel coach als coachee | deelnemer kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de coach negatief besluit over toelating van de coachee | deelnemer dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief. Deze wordt schriftelijk bevestigd.

Van opdracht (organisatie) naar deelname

 • Na opdracht vindt de training definitief plaats.
 • Indien een (telefonisch) intake gesprek onderdeel is van de aanmeldingsprocedure voor een training: Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel coach als coachee | deelnemer en organisatie kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de coach negatief besluit over toelating van de organisatie dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief.
 • Indien een minimum aantal deelnemers van toepassing is: De training vindt doorgang bij een minimum aantal deelnemers.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding na opdrachtbevestiging en/of na het (telefonisch) intake gesprek met deelnamebevestiging, geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor aanvangsdatum is dat 50% van het trainingsgeld. Binnen twee weken voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Ziet de deelnemer na aanvang van de training van verdere deelname af, dan wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (adres) of per mail (email adres).
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn er geen extra kosten verschuldigd (binnen redelijke termijn voor een eventueel intake gesprek).
  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden in geval van een retreat vanwege het karakter van deze trainingen. Er wordt geen korting verleend als een deelnemer één of meerdere dagen van een retreat niet kan bijwonen.
  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt StepbySteph.nl zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In dit geval, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training vindt plaats op basis van een factuur.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoudt StepbySteph.nl het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • De opdrachtgever/ deelnemer voorziet StepbySteph.nl van volledige en correcte factuurgegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

 • StepbySteph.nl is gerechtigd:

  • Het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering
  • De planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen
  • Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten
  • Een training af te gelasten door nieuwe maatregelen met betrekking tot COVID-19.
  • Een nieuwe lesdag te plannen door onvoorziene omstandigheden of ziekte van een trainer.

  Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan tijdig bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen van StepbySteph.nl wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door StepbySteph.nl behandeld. StepbySteph.nl zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer. Schriftelijke persoonlijke gegevens zullen voor de duur van 2 jaar worden bewaard en daarna verwijderd.

Auteursrecht & Eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen StepbySteph.nl. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachtenprocedure

StepbySteph.nl neemt klachten serieus en zal trachten met de indiener van de klacht in dialoog te gaan en waar mogelijk tot een passende oplossing van de klacht te komen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Na ontvangst van de klacht neemt Stephanie van StepbySteph.nl binnen 7 dagen contact op met de indiener van de klacht voor een extra toelichting op de mogelijke oorzaak van de klacht.
 • Binnen 2 weken zal StepbySteph.nl met een voorstel en/of een passende oplossing komen.
 • Klachten worden voor de duur van twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de coach niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering voor deelname aan de retreats.

Algemene voorwaarden shop

 

Algemeen en definities:

De algemene voorwaarden worden gebruikt om te rechten en verplichtingen van consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer.

Bij het gebruik van en het aankopen via Step by Steph. stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval Step by Steph.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

 

Vestigings- en adresgegevens:

Step by Steph
Adres: Zuster Siffelslaan 62, 1761 DV, Anna Paulowna, Nederland
KVK: 77481909
BTW nummer: NL003202088B78
E-mail: info@stepbysteph.nl
Telefoonnummer: +316-23919565

 

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden overde uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

 

Copyright:

Op alle producten van Step by Steph, zowel off als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van Step by Steph zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op via info@stepbysteph.nl.

 

Het aanbod:

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:
De prijs inclusief belastingen
De kosten van verzending. De is afhankelijk van de omvang en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering
De beschikbare maten en kleuren van de producten

 

De overeenkomst:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

De ondernemer bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van info@stepbysteph.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

 

Herroepingsrecht/ Retour:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooral door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

 

De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijs wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij een latere stap vermeld en opgeteld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Conformiteit en garantie:


De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail info@stepbysteph.nl

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

 

Levering en uitvoering:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 1 tot 2 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van Step by Steph gekocht via stepbysteph.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

 

Betaling:

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikt gemaakt wordt van een van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Klachtenregeling:

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Intellectueel eigendom:

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van Step by Steph zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

 

Geschillen:

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland

Aanvullende of afwijkende bepalingen:
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.