Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, cursussen en retreats die StepbySteph.nl verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, cursussen en retreats zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding & Opdracht

 • Particuliere trainingen: Aanmelding voor een training vindt plaats door het online aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden. De inschrijving is definitief wanneer de deelnemer een bevestigingsemail van StepbySteph.nl heeft ontvangen en na het verplichte (telefonische) kennismakingsgesprek.
 • Organisatie trainingen: Opdracht vindt plaats na ondertekening van de schriftelijke offerte of per e-mail verzonden opdracht.

Van aanmelding (particulier) naar deelname

 • Na aanmelding neemt de coach contact met de deelnemer op voor een (telefonisch) intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel coach als coachee | deelnemer kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de coach negatief besluit over toelating van de coachee | deelnemer dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief. Deze wordt schriftelijk bevestigd.

Van opdracht (organisatie) naar deelname

 • Na opdracht vindt de training definitief plaats.
 • Indien een (telefonisch) intake gesprek onderdeel is van de aanmeldingsprocedure voor een training: Dit gesprek is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel coach als coachee | deelnemer en organisatie kunnen na dit gesprek besluiten om na aanmelding niet tot deelname over te gaan. Als de coach negatief besluit over toelating van de organisatie dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken. Bij wederzijdse instemming is deelname definitief.
 • Indien een minimum aantal deelnemers van toepassing is: De training vindt doorgang bij een minimum aantal deelnemers.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding na opdrachtbevestiging en/of na het (telefonisch) intake gesprek met deelnamebevestiging, geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor aanvangsdatum is dat 50% van het trainingsgeld. Binnen twee weken voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk. Ziet de deelnemer na aanvang van de training van verdere deelname af, dan wordt het volledige bedrag van de training in rekening gebracht.
  • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (adres) of per mail (email adres).
  • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn er geen extra kosten verschuldigd (binnen redelijke termijn voor een eventueel intake gesprek).
  • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden in geval van een retreat vanwege het karakter van deze trainingen. Er wordt geen korting verleend als een deelnemer één of meerdere dagen van een retreat niet kan bijwonen.
  • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
  • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt StepbySteph.nl zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In dit geval, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training vindt plaats op basis van een factuur.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, behoudt StepbySteph.nl het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • De opdrachtgever/ deelnemer voorziet StepbySteph.nl van volledige en correcte factuurgegevens.

Uitvoering van de overeenkomst

 • StepbySteph.nl is gerechtigd:

  • Het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering
  • De planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen
  • Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten
  • Een training af te gelasten door nieuwe maatregelen met betrekking tot COVID-19.
  • Een nieuwe lesdag te plannen door onvoorziene omstandigheden of ziekte van een trainer.

  Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan tijdig bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen van StepbySteph.nl wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door StepbySteph.nl behandeld. StepbySteph.nl zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer. Schriftelijke persoonlijke gegevens zullen voor de duur van 2 jaar worden bewaard en daarna verwijderd.

Auteursrecht & Eigendom

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen StepbySteph.nl. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachtenprocedure

StepbySteph.nl neemt klachten serieus en zal trachten met de indiener van de klacht in dialoog te gaan en waar mogelijk tot een passende oplossing van de klacht te komen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Na ontvangst van de klacht neemt Stephanie van StepbySteph.nl binnen 7 dagen contact op met de indiener van de klacht voor een extra toelichting op de mogelijke oorzaak van de klacht.
 • Binnen 2 weken zal StepbySteph.nl met een voorstel en/of een passende oplossing komen.
 • Klachten worden voor de duur van twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de coach niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering voor deelname aan de retreats.